Phần mềm nhân sự tự động hóa cách các công ty tiến hành kinh doanh liên quan đến quản lý nhân viên, đào tạo và học trực tuyến, quản lý hiệu suất, tuyển dụng và nội trú. Các chuyên gia nhân sự được hưởng lợi từ các hệ thống phần mềm nhân sự bằng cách cung cấp cách tiếp cận theo định hướng quy trình và có cấu trúc hơn để hoàn thành các nhiệm vụ hành chính theo cách có thể lặp lại và có thể mở rộng. Mọi nhân viên được thêm vào một tổ chức đều yêu cầu quản lý thông tin, phân tích dữ liệu và cập nhật liên tục khi quá trình phát triển trong toàn công ty xảy ra. Do có nhiều trách nhiệm trong bộ phận nhân sự, nên có nhiều giải pháp được áp dụng trong danh mục phần mềm nhân sự như Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS), Hệ thống thông tin nguồn nhân lực (HRIS) và phần mềm Quản lý nguồn nhân lực (HCM).

Dưới đây là top 10 sản phẩm phần mềm quản trị nhân sự tốt nhất 2021:

  1. Base HRM+
  2. 1Office
  3. 3S HRM
  4. Basecrop
  5. CeHuman
  6. Fastwork HRM+
  7. HiStaff
  8. OOC digiiHR
  9. Misa
  10. IHCM

About Author

Nam Việt

CEO của EOS.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *